CĂRȚI PROPRII OFERITE GRATUIT
CĂRȚI
downDOWNLOAD(1766 downloads)Analytical Biomechanics
The theory of biomechanics shown in our book is trying to detach from the classical formula, because is respectfully giving back to the great Newton a lot of what was borrow from the mechanics. We have to pay praise for the help of mechanics in enlightenment of some biomechanical event, but now is the right time for the biomechanics to have carry itself, to promote own laws and to consolidate intrinsically principles.
More ...
        Biomechanics is mostly known as an applicative discipline. Their applications are shown in sports, physical education, traumatology and orthopedics and in the field of amelioration of the different movement dysfunctions.
• Why to study biomechanics?
        Because of the fact that correct application of the biomechanical knowledge improve the efficiency of the sport training, improve the techniques of capitalization of the trainings in competitions, improve the physical education lessons and prevent the injury at practitioners, shorten and ameliorate the quality of recovery after traumatisms, accidents or surgery, reduce the complex of infirmity etc.
• Who are interesting in biomechanics?
        First of all, the students in the field of anthropology and their professors are interesting in biomechanics. The future teachers, the trainers and other specialists in the physical education and sports or in kinetoteraphy, but also the physicians, biologist or scientists needs the veracious knowledge of biomechanics.
• Where can find the systematic knowledge of biomechanics?
        The scientifically literature offers many books of biomechanics, mostly of them wrote by prestigious authors. Some books are truly guided for efficient applications of the knowledge of biomechanics.
• Why does necessary a book of analytical biomechanics, knowing that are so many other good books of biomechanics?
        We have to confess that is difficult for us to give a fully satisfactory answer. No doubt that any successfully practice is based on a valid theory. It is true that all the books or courses of biomechanics, no matter how far regarding to practice, are adherent to a theory. The reciprocity is also valid, as it was formulated by Albert Einstein:” Any knowledge about reality is started from a practical experience and is going and ending to the practice” (About the theoretical Physics Methodology).
        Probably, only for the experts is coming clear that a large part of the analytical items exposed in this book are original; but each person who studied a book of biomechanics, we suppose, is able to observe a new architecture of the present book. It will be seen on the future if the new phase theory of muscular effort and the new lows of biomechanics (shows in the VI chapter), exposed for the first time in this book, will resist to the critics. We don’t know how far the biomechanics will extend its limits to the molecular motor of ATP and to the computerization of the analysis of the movement, so that the solution will be offered automatically. (For instance, it is no indispensable to be on familiar terms with the reason of null acceleration, as a theoretical condition, in the case of constant speed of movement).
        We completely agree with the well- known scientist, Karl Popper, when he said: “Who don’t want to submit own opinions to the risk of rejecting, is not a participant to the science” (The Logics of Scientifically Discovers).
        We express our hopes that this short digression in theory of biomechanics to be useful and we would be very grateful to whoever will send us substantial critics.

Close
downDESCĂRCARE(423 descărcări)Biomecanica Analitică
Biomecanica este şi va rămâne o disciplină practică. Medicii o asociază anatomiei funcţionale, iar inginerii o consideră o aplicaţie a mecanicii la bios. Totuşi, la o analiză mai profundă, se poate constata că miezul ei are o teorie proprie, care se detaşeajă de mecanică şi care nu necesită precizarea muşchilor sau structurilor participante la mişcare. Probabil numai pentru un expert apare clar că o parte din cunoştinţele teoretice expuse în această carte sunt originale; dar, oricine a mai citit o carte de biomecanică, poate, credem noi, să observe arhitectura originală a celei de faţă.
Mai mult ...
        Acestă carte este o replică la “Biomecanica teoretică” (Ed. Scrisul Gorjean) de acelaşi autor apărută în 2002. Noua carte are trei capitole în plus şi multe îmbunătăţiri, iar prin concepţia sa nouă este îndreptăţită să se numească Biomecanică Analitică. Ramane de văzut dacă teoria fazelor travaliului muscular şi legile biomecanicii, expuse încă o dată aici, vor rezista în timp, dacă biomecanica se va extinde şi în zona motorului molecular ATP, dacă analiza miscarii nu va deveni atât de computerizată încât soluţiile să fie oferite automat (fără să mai fie nevoie să ştim, bunaoară, că, dacă viteza de deplasare este constantă, rezultă cu necesitate o acceleraţie nulă).
        Ne exprimăm speranţa că această scurtă incursiune in biomecanica analitică să fie folositoare şi vom fi îndatoraţi celor care ne vor argumenta criticile lor.

Închideți
downDESCĂRCARE(5819 descărcări)Tratat de Cercetare Stiințifică
Sperăm ca această carte să fie de folos studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor, tuturor acelora care au harul curiozității științifice legate de sport, efort fizic, iar în general, de antropologie. Din motive subiective, pe baza experienţei personale, autorul crede, cu oarecare doză de naivitate, că experienţa sa poate fi utilă şi că merită să fie împărtăşită.
Mai mult ...
        În partea introductivă, autorul aduce argumente în favoarea importanței sociale a cercetării științifice, ca o investiție pe termen lung, alături de sănătate și educație. Cităm: ”Nu este o întâmplare faptul că, în ţările cu economie şi nivel civic avansat, valorificarea cercetării ştiinţifice se exprimă prin efectul aplicaţiilor acestora, care, ne place sau nu, este însuşi profitul (nu numai material şi financiar, dar şi cel de liveability, progres, reducerea factorului de risc bio-socio-cultural şi de mediu etc.). Omul de ştiinţă, pe lângă motivaţiile de ordin raţional (curiozitate, interes etc.), poate avea şi motivaţii de ordin emoţional şi sentimental (neliniştea necunoaşterii, bucuria cunoaşterii etc.); dar care rareori se întrevăd (sau niciodată) în opera sa ştiinţifică, spre deosebire de operele de artă”.
        În prima parte a tratatului, cea de teorie a cercetării științifice, se insistă asupra demersurilor de comunicare, asupra limbajului folosit în polemici, diseminări sau, pur și simplu, în acordurile convenționale privind cognoamele, de fapt, asupra unor expresii sau sintagme care înlesnesc polilogul științific. De pildă, autorul zăbovește asupra expresiei ”model predictiv”, atribuindu-i un rol decisiv în descătușarea creativității, pe baza subestimării deliberate a cunoștințelor anterioare (cităm): ”Modelele predictive, de fapt sistemele de ecuaţii sau software care le descriu, sunt supuse, prin simulare, unor situaţii extreme, obţinându-se informaţii, uneori bizare, dar, de cele mai multe ori, surprinzătoare. Aceste informaţii generează ipoteze noi, iar apoi ipotezele sunt verificate prin procedee clasice (observaţia, experimentul etc.) pentru a argumenta şi susţine unele teorii noi sau virtuale descoperiri”. Autorul se raliază acelor oameni de știință care consideră principiile ca pe o specie imuabilă, superioară legilor (legi care acceptă excepţii) şi, cu atât mai mult, regulilor şi normelor (care, deşi stabilite convenţional, pot fi perfect determinate logic). Din acest motiv, autorul susține că educația fizică și sportul are încă statut de știință în devenire, întrucât continuă să împrumute principii din pedagogie, biologie, fizică, medicină etc. Partea teoretică a tratatului mai dezvăluie unele considerente personale ale autorului despre principalul atribut al cercetării, cel de cunoaștere metodică intelectuală (incluzând în mare măsură și cunoașterea senzorială, instinctivă, genetică etc.), precum și despre interdisciplinaritate (care ”se raportează concomitent la relevanță, fiabilitate şi fezabilitate, fapt ce-i conferă acesteia un ascendent rațional față de multidisciplinaritate, transdisciplinaritate şi intradisciplinaritate”). Un spațiu amplu este rezervat conceptele de bază ale cercetării științifice: diferenței (cu aspectele sale deterministe, probabiliste și vagi) și asemănării (prin metode corelative, de sinteză sau inferență logică. Asemănarea, consideră autorul, este ”prezentă în toate modelele logico-matematice, fiind rulată pe computer sau evidentă în procesul de simulare a unor fenomene dificil de studiat in vivo. Prin simulare computerizată, admițându-se anumite grade de similitudine, se pot identifica limitele sau zonele de interes (maxime, minime, inflexiuni etc.) care sugerează comportamentele optime sau critice ale modelelor”.
        În partea a II-a, cea referitoare la practica cercetării științifice sunt descrise unele metode uzuale (analitice și sintetice, cu derivatele lor variaționale și corelaționale), măsurarea și evaluarea, procesarea statistică a rezultatelor, argumentul statistic în interpretarea lor, redactarea lucrărilor etc. Suntem atenționați că metodele științifice au întotdeauna un concept și unul sau mai multe procedee. Autorul considera că unele procedee, precum cele ale documentării, observației, matematice, statistice, grafice etc. sunt impropriu numite metode, nefiind atașate unui concept anume. Redactare lucrărilor de cercetare științifică se discută în legătură cu standardele internaționale, precum și (critic) în legătură cu cerințele tradiționale sau rigide elaborate de diverși autori.

Închideți
downDOWNLOAD(1843 descărcări)Ideas and Essays Intrudes into Science
We are addressing to the persons who believe that science, beside its goals of livability and profit, has also a more elevated motivation, directed toward some of the essential characteristics of the human spirit. That is the scientific curiosity, the desire to understand, the joy of knowledge, that honorable "engine" of the human species that eased man's evolution from a primitive lifestyle to the modern life. From this point of view, we feel obliged to bring homage to empathy and its respectable owners.
The readers with a scientific background are asked to skip the first paragraph in which I have used the basic notions of scientific research and to read directly the essays (which I would like to think are thought-provoking). Some of these essay have been published in other books of mine, but there, because of a misunderstood sense of modesty, I did not mention they are original. Thus, my thought is better to feel sorry for writing them, then for not publishing them.
        The readers with a scientific background are asked to skip the first paragraph in which I have used the basic notions of scientific research and to read directly the essays (which I would like to think are thought-provoking). Some of these essay have been published in other books of mine, but there, because of a misunderstood sense of modesty, I did not mention they are original. Thus, my thought is better to feel sorry for writing them, then for not publishing them.


CUPRINS
        Eseu despre modelul de cunoaștere „Homo Intelectus”
        Eseu despre modelele predictive
        Eseu despre etichetarea măsuranzilor
        Eseu despre paradigma valorii
        Eseu despre condiționarea psihică
        Eseu despre comunicarea extrasenzorială la om
        Eseu despre instrumentele mentale
        Eseu despre griji
        Eseu despre universul cognoscibil și gravitație
        Eseu despre homocronismul conversiilor energetice
        Eseu despre inerție
        Eseu despre forță
        Eseu despre viteza actelor motrice la om
        Eseu despre anduranța actelor motrice la om
        Eseu despre capacitatea de efort fizic la om

Închideți
downDESCĂRCARE(1843 descărcări)Idei și Eseuri Intruse în Știință
Ne adresăm celor care cred că ştiinţa, pe lângă obiectivele sale de livability și profit, mai are și o motivaţie elevată, orientată spre unele dintre caracteristicile esenţiale ale spiritului uman. Este vorba despre curiozitatea ştiinţifică, despre dorinţa de a înţelege, despre bucuria cunoaşterii, despre acel „motor” onorabil al speciei umane care a facilitat evoluţia omului de la forma primitivă de vieţuire la forma modernă de convieţuire. Din acest punct de vedere se cuvine să aducem un omagiu empatiei şi purtătorilor ei respectabili.
Pentru a comunica concis și fără echivoc, în paragrafele care urmează vom defini sau preciza sensul în care am folosit noțiunile de bază ale cercetării științifice. Recunoaștem că am introdus aceste paragrafe, aparent redundante și oarecum neadecvat prezentate didactic, mai ales din cauza insatisfacției pentru modul cum sunt folosite aceste noțiuni în limbajul curent sau în dicționare explicative de circulație largă. De pildă, noțiunea „forță” este definită precar în DEX, în primul rând ca o „capacitate pe care o au ființele vii (n.n. pleonasm) de a depune un efort, de a executa acțiuni fizice prin încordarea mușchilor…”, apoi tautologic și, nu în ultimul rând, în sinonimii incorecte cu puterea, cu energia, cu cele mai năstrușnice extensii de limbaj etc. Ca să nu mai spunem despre majoritatea manualelor de fizică în care se fac confuzii între definiția forței și măsura forței (F=m.a), între procese și efecte (deplasare, deformare, echilibru) etc.
        Cititorii cu experiență științifică sunt rugați să facă abstracție de paragrafele cu pricina și să arunce o privire asupra eseurilor (despre care îmi face plăcere să cred că sunt incitante). O parte dintre aceste eseuri au mai fost publicate în cărțile mele, dar acolo, dintr-o modestie prost înțeleasă, n-am făcut mențiunea că sunt originale. Decât să-mi pară rău că nu le-am expus, mai bine să-mi pară rău că le-am scris.
        


CUPRINS
        Eseu despre modelul de cunoaștere „Homo Intelectus”
        Eseu despre modelele predictive
        Eseu despre etichetarea măsuranzilor
        Eseu despre paradigma valorii
        Eseu despre condiționarea psihică
        Eseu despre comunicarea extrasenzorială la om
        Eseu despre instrumentele mentale
        Eseu despre griji
        Eseu despre universul cognoscibil și gravitație
        Eseu despre homocronismul conversiilor energetice
        Eseu despre inerție
        Eseu despre forță
        Eseu despre viteza actelor motrice la om
        Eseu despre anduranța actelor motrice la om
        Eseu despre capacitatea de efort fizic la om

Închideți
downDESCĂRCARE(4135 descărcări)Dor de ducă ... la pescuit *a II-a ediție*
Ne adresăm celor pentru care pescuitul este doar o preocupare ocazională, o încercare de evadare din grijile cotidiene, de contracarare a efortului generat de problemele profesionale sau de altă natură. Sunt alături de cei care au dorinţa nemărginită de a pescui, dar care au ocazii puţine şi sper că mă acceptă în tagma lor, cu toate că norocul mi-a îngăduit să pescuiesc pe îndelete în mai toate locurile din lume râvnite de aventurierii pescuitului. Îi liniştesc pe cei ce cred că am cheltuit mulţi bani şi mărturisesc că foarte rar am plătit dreptul de a pescui; cel mai adesea am fost invitat, iar în voiajuri nu m-a trimis nimeni, ci doar am fost chemat, de regulă, pe socoteala gazdelor.

The book is addressed to those for whom fishing is a casual concern and an opportunity to escape from everyday worries, as a counterpoise of the effort generated by professional issues or otherwise. It contains exciting angling stories and adventures lived by the author and his friends, across a half-century, in great places everywhere. The author tries to convey the pleasure and emotion of the sporting fight with the fish, usefully impressions and habits… but most of all he is interested to extol the team spirit and the beauty of friendship generated by the fishing’s hobby.
downDOWNLOAD(528 downloads)Guidelines Doctoral Thesis *En & Ro*
Doctorate studies are established through clear regulations. The layout, requirements and demands regarding the doctorate research and thesis are pre-established. In the following presentation you will find useful information and practical advice, so that your endeavour will seem to be easier.
More ...

Studiile de doctorat sunt reglementate legal. Traseul, cerinţele şi exigenţele realizării cercetării doctorale şi redactarea tezei sunt deja prestabilite. În cele ce urmează veţi găsi informaţii utile şi sfaturi practice, pentru ca efortul dumneavoastră să vi se pară mai uşor.
Mai mult ...
        Research planning must have a solid ground concerning the topic and motivation of the candidate for a doctor’s degree (curiosity, interest etc). Under these circumstances, the issue „germinates” and the research planning refers to its paradigm. Briefly said, the (orientative) research planning has the following sequences:
                - Identifying the issue/problem;
                - Drawing up provisional solutions;
                - Dimensioning and assessing the argumentation of assumptions level;
                - Application or practical confirmation or invalidation of assumptions;
                - Drawing of conclusions;
                - Writing the result of the research;
                - Publishing /announcing the implementation of the results of the research.
        These sequences are thoroughly presented in the following paragraphs.

Close
        Planificarea cercetării trebuie să aibă un ground (raţiune, bază, teren) foarte solid în ceea ce priveşte motivarea temei şi motivaţia doctorandului (curiozitatea, interesul etc.). În acest context, pe acest teren "germinează" problema, iar planificarea cercetării se referă la paradigma ei.
       Concret şi pe scurt, planificarea cercetării (orientativă) are următoarele secvenţe:
              - Identificarea sau conturarea problemei;
              - Conceperea soluţiilor provizorii ale problemei;
              - Dimensionarea şi evaluarea gradului de argumentare a ipotezelor;
              - Confirmarea sau infirmarea practică a ipotezelor;
              - Formularea concluziilor;
              - Redactarea cercetării;
              - Publicarea (comunicarea) sau implementarea rezultatelor cercetării.
       Aceste secvenţe sunt expuse amănunţit în continuare.

Închideți
 
  Contact:
            email: gagea.adrian (at) gmail.com
            (+40) 722 320-534